Magisch bos
 

Aardstralen: Wat het is & Wat je er tegen kunt doen

Aardstralen bestaan! Dit blijkt alleen al het feit dat al mijn klanten van hun klachten zoals slecht slapen zijn afgeholpen door de aardstralen te verwijderen.

Er zijn allerlei clubjes die het bestaan als onzinnig bijgeloof willen afdoen, maar als ook kinderen en dieren reageren op het verwijderen van de straling, dan wordt het toch lastig ontkennen dat er toch iets is. Ook al kunnen de meesten van ons het niet zien, ruiken of concreet voelen.

Met het begrip aardstralen gaat het om een verzamelnaam voor fenomenen die straling afgeven, meestal vanuit de aarde. Een aantal daarvan kunnen serieuze gezondheidsklachten geven.

De ernst van de klachten hangt daarbij af van de sterkte van de straling. Je ziet dan ook dat de klachten toenemen met de sterkte, door een indviduele aardstraal of doordat er een opeenstapeling van straling van meerdere aardstralen is.

 

Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over verschillende soorten aardstralen en eigenschappen ervan.

Ben je meer geïnteresseerd in het laten uitvoeren van een onderzoek naar aardstralen en het verwijderen van de straling ervan, lees dan hier: Onderzoek & Neutraliseren.

 

Bestaan van aardstralen

Vroeger was het bestaan van aardstralen algemeen bekend

Inmiddels zijn aardstralen wetenschappelijk bewezen in diverse studies die hebben plaatsgevonden

Wat aardstralen zijn

Aardstralen is een containerbegrip voor diverse verschijnselen

Ze geven een afstraling vanuit de aarde die vaak ziek maakt

De ernst en uitwerking verschilt per type aardstraal

De kans om op een aardstraal te slapen

Deze kans is helaas groot. Ervaringscijfers geven aan dat slechts 1 op de 7 mensen volledig storingsvrij slaapt!

Maar gelukkig zijn niet alle aardstralen ziekmakend

Wetenschappelijk onderzoek

Een groot opgezette studie naar aardstralen, gaf als resultaat, dat vele lichaamsfuncties zich op belaste plaatsen veranderen, en verandert blijven, wanneer de betreffende persoon deze stoorzone niet verlaat!

 

 

Wat aardstralen zijn

Het begrip aardstralen verwijst naar straling die (meestal) vanuit de grond omhoog afstraalt. Het gaat hierbij om verschillende energetische fenomenen die, met name als ze sterk zijn, klachten veroorzaken als deze door je huis en zeker door je bed lopen.

Verzamelbegrip

Het begrip aardstralen is dus een verzamelbegrip en wordt algemeen gebruikt voor de verschillende fenomenen die straling geven, zie hieronder bij “Verschillende soorten aardstralen” voor een aantal van deze soorten.

Gevolgen gezondheid

Een aantal daarvan geven echt ziekmakende straling af en moeten dan ook omwille van je gezondheid vermeden worden om op te slapen of anderzins lang op te verblijven. Dit geldt voor bijvoorbeeld wateraders, maar ook voor andere type sterke aardstralen.

Andere soorten aardstralen, zoals bijvoorbeeld de Hartmann- en Currylijnen, zijn op zichzelf niet zo sterk. Ze geven dan ook zelden problemen.

 

Bestaan van aardstralen

Oude boerderij
Plaat van een historische boerderij
Oude boerderij
De put is vaak op een waterader geslagen

Het bestaan van aardstralen wordt door verschillende organisaties systematisch ontkent, deze schuwen niet om hun mening middels zeer gekleurde opinies (Wikipedia b.v.) aan iedereen op te dringen. Natuurlijk, er wordt ook een hoop onzin verkocht, dat is helaas zo. Maar,

Aardstralen bestaan! Dit blijkt alleen al het feit dat al mijn klanten van hun klachten zoals slecht slapen zijn afgeholpen door de aardstralen te verwijderen.

Als ze niet zouden bestaan, hoe zou het verwijderen van de straling ervan dan tot het verdwijnen van de klachten kunnen leiden? Ook kleine kinderen en dieren reageren positief, er kan dus geen sprake zijn van een placeboeffect.

Belangen

Helaas spelen er, zoals met zoveel zaken, belangen die maken dat er partijen zijn die er geen belang bij hebben dat mensen kennis hebben over aardstralen.

Wanneer er ergens gebouwd gaat worden, een weiland vol zand is gestort en er daar vervolgens tig huizen gebouwd moeten worden, dan zit daar niemand te wachten op aardstralen. Er is ingepland waar alles moet komen, en niemand zit erop te wachten om huizen een x aantal meter op een andere plek te bouwen om daarmee bijvoorbeeld sterke wateraders te vermijden.

Dat bewoners vervolgens problemen krijgen is niet interessant. Dat is juist weer goed voor de pharma-industrie, want ook deze hebben er geen belang bij dat mensen klachten en ziekten voorkomen door aardstralen te vermijden.

Vroeger veel bekender

In tegenstelling daarmee was het bestaan van aardstralen vroeger juist algemeen bekend. Bij het bouwen van huizen en stallen werd er toen ook duidelijk rekening mee gehouden.

Zo is bijvoorbeeld bij oude boerderijen tot in de 19e eeuw te zien dat deze niet zo maar ergens zijn neergezet. Er werd bij de bouw terdege rekening gehouden met de aanwezige aardstralen.

Ook de schotten in de stallen werden zo geplaatst dat de dieren niet op de aardstraling konden gaan liggen.

Oude kennis

Het gaat hier eigenlijk om heel oude kennis. Hunebedden zijn hiervan een mooi voorbeeld. Bij het onderzoeken van een paar hunebedden zal al snel blijken dat deze structuren geen toeval zijn. Deze plekken zijn heel bewust gekozen. Tevens blijkt dat veel is aangelegd.

Zo zie je, dat 5000 jaar terug men dus al veel kennis van aardstralen had en dat deze kennis actief werd ingezet. Ook in de later gebouwde kerken is duidelijk te zien dat aardstralen doelgericht zijn ingezet. (tot de inquisitie zoveel mogelijk over de hunebedden…)

Hunebed
Hunebed

Verdwenen na de oorlog

Voor de oorlog stond het thema aardstralen juist in een grote belangstelling. Er waren zelfs congressen van artsen die hierover gingen. Daarentegen lijkt het hele thema na de oorlog van de aardbodem verdwenen te zijn.

Jongere mensen van nu zijn niet meer bekend met het fenomeen en beschouwen het als een bijgeloof. Dit veranderd pas als mensen geconfronteerd worden met klachten en verder gaan zoeken.

Tegenwoordig keert het bewustzijn rondom aardstralen gelukkig weer terug.

Magnetometer
Magnetometer

 

Modern wetenschappelijk onderzoek

Het bestaan van aardstralen zelf is door Wetenschappelijk onderzoek bewezen. Maar ook de invloed ervan op levende organismen is bewezen. Zo heeft bijvoorbeeld Prof. König uit Wenen in 1988 een grote studie naar het thema geopathieen uitgevoerd.

Veranderde lichaamsfuncties

Het resultaat van dit onderzoek is, dat vele functies van het lichaam veranderen als ze aan aardstralen zijn blootgesteld. En deze veranderingen blijven als je de aardstralen niet verlaat!

De Universiteit van Oldenburg kon bewijzen dat duiven zich richten naar de Hartmannlijnen. Deze lijnen worden door het aardmagneetveld opgewekt.

Voor een overzicht van uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, ga naar: Historie wetenschappelijk onderzoek naar aardstraling.

Apparaten die aardstralen meten

Met zogeheten Magnetometers zijn aardstralen, zoals Hartmannlijnen, ook te vinden. Het apparaat meet de aardweerstand en wordt door geologen gebruikt om structuren in de bodem te vinden.

 
⇧ naar Paginamenu


 

Verschillende soorten aardstralen

Er zijn verschillende fenomenen die we als aardstraal aanduiden. Hieronder een overzicht van de meest voor de hand liggende. Naast deze aardstralen zijn er nog veel meer, maar deze zijn minder vaak van belang voor onze gezondheid.

Hartmann lijnen

Hartmann net
Hartmann net

Op vele sites van wichelroedelopers staat, dat Hartmann lijnen in noord/zuid en oost/west richting lopen. En ook dat ze 2 x 2,5 m uit elkaar liggen. Dit schijnt iedereen maar steeds weer over te nemen. Echter het is niet juist!

Veranderd aardmagneetveld

Deze lijnen liggen nu verder uit elkaar. Dit komt doordat het aardmagneetveld in de loop van de tijd zwakker is geworden. Maar deze afstand kan per locatie nogal verschillen. Want ik heb ook wel gevonden dat deze lijnen nog geen meter uitelkaar liggen….

Noord/Zuid, Oost/West

In huizen hoefen deze lijnen niet perse van Noord naar Zuid en van Oost naar West te lopen. Deze magneetlijnen worden namelijk sterk beïnvloed door elektrische stroom. Door de stroom die we thuis verbruiken richten deze zich naar de wanden van de woning.

Ten tijde dat dr. Ernst Hartmann zijn onderzoek naar deze magneetlijnen deed, was het aardmagneet veld nog een stuk sterker. Ook was het elektriciteitsverbruik toen nog maar een fractie van nu. En hij heeft vooral in het vrije veld gemeten.

Lijnen kunnen anders lopen

Je kunt er dus nooit domweg vanuit gaan dat deze lijnen van noord naar zuid en van oost naar west door het huis lopen. Het is zelfs zeer goed mogelijk dat een lijn opeens een knik maakt. Dus het is zaak altijd goed na te meten op de belangrijke plaatsen in het huis. Een raster zoals in het plaatje hier afgebeeld hoeft er in de praktijk helemaal niet zo uit te zien.

Rasterdenken

Het rasterdenken beïnvloed ook de meetresultaten. De vraag is dan; vindt iemand dat wat daadwerkelijk daar is? Of wordt gevonden wat degene in zijn hoofd heeft? Heeft degene deze rasters te sterk in zijn hoofd, dan kan het zijn dat degene deze rasters gaat opleggen. Dit kan dan weer tot onjuiste meetresultaten leiden. Er worden dan aardstralen gevonden die er niet zijn.

 

Curry lijnen

Ook bij de Currylijnen geldt iets dergelijks, men heeft het over diagonaal verlopende lijnen (tov. de Hartmann’s) met weer een vaste afstand van 4 x 4 m. Echter, dit hangt af van de locatie op de aarde. Hoe dichter men bij de polen is, hoe kleiner deze afstanden zijn. Deze lijnen zijn ontdekt door dr. Manfred Curry.

Currylijnen lopen dus van noordwest naar zuidoost en van noordoost naar zuidwest. Ook deze lijnen zijn magnetisch van aard en worden ook door stroom beïnvloed. Dus de richting van deze lijnen kan en zal in huizen vaak anders zijn.

Curry net
Curry net

 

Breuklijnen

Er wordt vaak verwezen naar breuklijnen. Maar dit wordt niet goed begrepen als ik zo op het internet kijk. Ja, er zijn in Nederland breuklijnen. Maar deze liggen heel erg diep in de ondergrond.

Ze worden veroorzaakt door de platentektoniek van de aarde. Het gaat dan om zones van kilometers breed. Deze zones in Nederland zijn; de Roerdalslenk, de Peelrandbreuk, de Feldbissbreuk, de Vierssenbreuk, de Venloselenk en het Winterwijkse plateau.

Breuk
Breuk in gesteente

Andere breuklijnen

Dit zijn echter niet de breuklijnen die in de duitse literatuur bedoeld worden. Daar gaat het om breuken in gesteente dat vlak onder het aardopppervlak ligt. Er kan dan ook water door lopen.

Dit is een situatie die in Nederland alleen in Limburg kan voorkomen. In Belgie vindt je dit ook in Belgisch Limurg en in de Ardennen. En daarbij hebben deze breuken geen smalle lijnen, maar meer brede zones zoals bij wateraders.

 

Benkers

Benkers moeten ook vermeden worden om op te liggen. Dit komt door hun grote sterkte en uitwerking die ze hebben. Deze lijnen vormen zones van zo’n 60 a 70 cm breed en komen ca. elke 7 tot 10 meter voor (soms nog dichter op elkaar). Weinig wichelaars blijken deze aardstralen te kennen, laat staan dat ze er wat aan doen.

Deze lijnen ontnemen ons heel veel energie. Dat zie je ook bij mensen die er op slapen. Ze hebben geen energie en vertonen depressieve klachten. Haal je ze van de Benkers af dan knappen ze heel snel op is de ervaring. Zie bijvoorbeeld de feedback die boven op deze pagina staat. Deze mevrouw uit omgeving Emmen lag op een kruising van Benkers.

 

Wateraders

Wateraders zijn ook aardstralen, want deze straling komt ook vanuit de aarde. Daarmee voldoen ze aan de definitie van aardstraal.
Het thema waterader is heel uitgebreid en er valt dan ook veel over te vertellen. Om deze reden is er dan ook een aparte pagina aan gewijd. Wateraders, wat het is, wat je er tegen kunt doen.

 

Groot Orthogonaalnet

Een andere bekende aardstraal zijn de lijnen van het groot othogonaalnet. Deze zijn er, maar zijn niet sterk en daarom minder interessant.

De lijnen van het groot orthogonaalnet lopen net als de Hartmannlijnen van noord naar zuid en van oost naar west. Alleen liggen de lijnen veel verder uit elkaar. Denk aan afstanden van 24 tot 30 meter.

 

Groot Diagonaalnet

Het groot diagonaalnet lijkt op het Currynet, alleen liggen de lijnen veel verder uit elkaar. Denk aan een meter of 36. Deze lijnen zijn niet uitgesproken sterk en zullen normaal gesproken niet tot problemen leiden.

 

Andere aardstralen

Er zijn vele andere lijnen en netten, maar die zijn niet allemaal relevant. Ze hebben meestal geen invloed op ons.

Nieuwe aardstralen

Met enige regelmaat stoot ik op nog onbekende fenomenen. Daar zitten een paar dingen tussen die wel heel vervelend zijn als deze door je bed lopen en moeten vermeden worden. Sommige daarvan komen juist vanuit de lucht en gaan de aarde in. Deze zou je misschien eigenlijk geen aardstralen mogen noemen.

Andere oorzaken

Daarnaast zijn er nog vele andere zaken die niets met aardstraling te maken hebben. Maar deze kunnen wel een hele vervelende invloed op ons uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn; entiteiten, demonen, zwarte magie, vloeken e.d… Ook zijn er plekken met een slechte energie.

 
⇧ naar Paginamenu


 

Ontstaan van aardstralen

Aardstralen Magneetveld
Magneetveld

Er zijn veel theorieën over het ontstaan van aardstraling. Een theorie is dat aardstralen ontstaan door het aardmagneetveld. De kern van de aarde is van ijzer en deze draait rond in vloeibaar magma. Maar de kern draait niet even snel rond als wij aan het aardoppervlak.

Aardmagneetveld

Door het draaien van de kern ontstaat het aardmagneetveld. Dit veld is te vinden als lijnen op het aardoppervlak. Deze lijnen zijn voor te stellen als de lijnen rond een magneet die met ijzervijlsel zichtbaar gemaakt worden. Zie het plaatje hiernaast.

Dit lijkt een plausibele verklaring voor aardstralen als Hartmann, Curry en Benkers. Er is namelijk duidelijk een relatie met magnetisme. Maar er zijn ook andere aardstralen die duidelijk anders van aard zijn en dus een andere ontstaansgrond hebben.

Kunstmatige lijnen

Bepaalde lijnen ontstaan ook door transformatorhuisjes. Deze lijnen lijken op de eerdergenoemde Benkers. In de omgeving ervan zijn er dan ook veel meer van deze lijnen te vinden. Het ontstaan van deze aardstralen door magnetisme lijkt dan ook te kloppen.

Deze lijnen zijn dus magnetisch van aard. En door deze eigenschap worden ze dan ook beïnvloed door elektriciteit. Alleen dat deze lijnen te verschuiven zijn of zelfs verwijderd kunnen worden lijkt dat tegen te spreken.

Ook heb ik met onderzoek vastgesteld dat deze aardstralen een diepte hebben. Ze beginnen niet vanuit de kern van de aarde, maar vanaf een beperkte diepte in de grond.

Wateraders

Bij wateraders is het een stuk duidelijker. De oorzaak van de straling van wateraders ligt bij water dat zich in de grond door grof zand of kiezel heen perst. Voor meer informatie kijk op de pagina over Wateraders.

 
⇧ naar Paginamenu


 

Kans om op een aardstraal te slapen

Netten: Hartmann & Curry

De kans dat je op een aardstraal slaapt is tamelijk groot. Anders gezegd, de kans dat je storingsvrij slaapt is een stuk kleiner.

Käthe Bachler

Käthe Bachler, was een Oostenrijkse wichelroedeloopster die duizenden huisonderzoeken heeft uitgevoerd. Zij geeft aan dat slechts 1 op de 7 mensen het geluk heeft volledig storingsvrij te slapen. Van alle bedden die ik inmiddels onderzocht heb was er altijd wel iets wat door het bed liep.

Uitgaande van de Hartmann-lijnen, die tussen 2 en 6 meter afstand van elkaar liggen. En de Curry lijnen die een raster van tussen de 3,5 en 4 m hebben. Zul je dan al snel inzien dat de ruimtes tussen deze 2 netten niet zoveel plek laten voor een storingsvrije slaapplaats. Zie ook de afbeelding hiernaast.

Hoe je weet of er aardstralen zijn

Slaapproblemen zijn de meest voorkomende klacht bij aardstralen, maar ook krampen in ledematen. Of, wel slapen, maar toch moe wakker worden. Op vakantie of elders wel goed slapen en thuis niet. Zijn dit soort klachten er, dan weet je vrijwel zeker dat er aardstralen zijn.

Risico op ernstige klachten

Nu betekent dat niet meteen dat je ook ernstige klachten of zelfs ziekten oploopt. Want daarvoor is een echt sterke zone zoals een waterader of een Benker nodig. De Hartmannlijnen en de Currylijnen zijn daarvoor niet sterk genoeg.

Aardstralen kaart Nederland

Ik krijg wel eens de vraag of er een aardstralen kaart Nederland bestaat. Nee, deze bestaat niet.

Dit is ook niet te doen, want er lopen overal aardstralen. Weinig bedden zullen ze niet hebben. Maar ze kunnen niet allemaal kwaad doen. Dus daarvan een kaart maken heeft ook weining zin. Daarbij kan de ligging door omstandigheden veranderen.

 
⇧ naar Paginamenu


 

Aardstralen klachten en ziekten

Aardstralen kunnen verschillende klachten veroorzaken. Met name als je op een, of meerdere, slaapt is dat het geval. Want wanneer we slapen zijn we veel gevoeliger voor straling. Liggen we plat dan nemen we ook nog een groter oppervlak in. Door het grotere oppervlak is de kans om op een aardstraal te liggen ook veel groter.

Studies naar klachten en ziekten

In de loop van de tijd zijn aardstralen veel onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt dat aardstralen diverse ziekten kunnen veroorzaken. Zie voor een overzicht van studies bij “Historie wetenschappenlijk onderzoek” verderop op deze pagina.

Professionele wichelaars melden ook dat er bij mensen met kanker er vrijwel altijd sprake is van (sterke) aardstraling.


>Aardstralen gevolgen
Gevolgen aardstralen en wateraders

Klachten door aardstraling kunnen bijvoorbeeld zijn: Maagproblemen, veelvuldige ontstekingen aan oren en neus, bedwateren, vormen van astma, bronchitis, emotionele of mentale problemen, chronische ziekten zoals coeliakie tot kanker aan toe.

Kijk voor uitgebreidere lijsten met symptomen op: Klachten aardstralen, wateraders en elektrosmog.

Wanneer krijg je last

Of je last krijgt van aardstraling hangt in de eerste plaats af van de sterkte. In de tweede plaats af van hoelang je erin verblijft. En in de derde plaats hangt het af van je eigen weerstand. Het effect kan dus van persoon tot persoon verschillen.

Ook bijkomende dingen als stress spelen hierin een rol. Aardstraling is dus een belasting voor het lichaam. Net zoals er ook andere belastingen kunnen zijn. Wordt de som van de belastingen te groot en kan het lichaam het niet meer aan, dan ontstaan er chronische problemen.

Aardstralen die vermeden moeten worden

Er zijn soorten aardstralen die altijd vermeden moeten worden. Dit omdat zij sterk zijn, ook als je ogenschijnlijk nergens last van hebt. En er zijn aardstralen die wel een invloed op je uit oefenen, maar die je niet ziek maken. Het is dus van groot belang om de verschillende typen en de sterkte van de straling vast te stellen. Alleen constateren dat er iets is, is dus duidelijk onvoldoende.

 
⇧ naar Paginamenu


 

Hoe aardstralen meten

Aardstralen meten wordt gedaan met wichelroedes, tensoren en ook wel met pendels door mensen die voldoende gevoelig zijn. Zo iemand noemen we een wichelroedeloper of radiësthesist.

Radia komt uit het Grieks en betekent straling en aesthesie betekent waarnemen. Een radiësthesist neemt dus straling waar en kan daardoor aardstralen meten.

Heb je een wichelroede dan kun je wateraders zelf opzoeken.

Onderscheid in wichelen

Wichelroedes zijn er in verschillende soorten en maten waarbij een belangrijk onderscheid gemaakt wordt tussen het zogeheten mentale wichelen en het fysieke wichelen.

Mentaal wichelen

Voor het aardstralen meten wordt bij het mentale wichelen met een wichelroede (kan van verschillende aard zijn) hetgene dat gezocht wordt (bijvoorbeeld een waterader) in gedachten genomen, dan wordt met de wichelroede een traject gelopen en indien over het in gedachten gezochte gelopen wordt reageert de roede.

Daarnaast worden hier ook tensoren en pendels gebruikt, deze doen in feite niets anders, maar zijn handiger om zaken af te vragen. Daar staat tegenover dat lopen met een pendel of tensor weer minder goed werkt.

In de praktijk wordt dat tool gebruikt dat op dat moment het beste werkt. Wichelroede en Tensor zijn feitelijk redelijk eenvoudig zelf te maken.

Lus- en v-roeden
Lus- en v-roeden
Allemansroede
Allemansroede
Tensor
Tensor
Pendel
Pendel

Fysiek wichelen

Voor het aardstralen meten wordt in deze tak van het wichelen gewerkt met zogeheten Lecher-antennes of H3-antennes voor het meten van aardstralen.

Uitgangspunt is hier dat fenomenen een specifieke frequentie (=golflengte) hebben.

Door de antenne op een bepaalde golflengte in te stellen, middels een schuifje, en vervolgens een traject te lopen zal de antenne reageren indien de gezochte frequentie gevonden wordt. Om hier echt goed mee te kunnen werken zijn echter ook weer mentale technieken nodig.

Lecherantenne
Lecherantenne
H3-Antenne
H3-Antenne

Beide soorten van wichelen beheers ik, maar ben van nature een mentale wichelroedeloper. Mentaal wichelroedelopen is flexibeler en veel sneller. De H3-antenne gebruik ik alleen voor specifieke zaken en eventueel als dubbelcheck.

Andere methode

Kenmerkende van beide bovengenoemde methoden is dat er tijdens het wichelen een filter gebruikt wordt. Er wordt expliciet naar iets gezocht door of een golflengte in te stellen of datgene mentaal in gedachten te nemen.

Nu blijkt er ook een groep van wichelaars te zijn die dat juist niet doen. Zij lopen met een wichelroede en nemen niets in hun gedachten en vinden dan blijkbaar altijd water.

Iets anders vinden dan wateraders

Deze club uit België biedt opleidingen aan, ook in Nederland, en trekt een grote broek aan door zich ‘Academy’ te noemen. Ik ben inmiddels al diverse klanten tegengekomen waar mensen van deze ‘Academy’ geweest zijn en ook die daar opleidingen hebben gevolgd.

Wat zij vinden als “wateraders”, zijn geen wateraders. En de wateraders die er wel zijn worden niet gevonden…

Ik kan dan ook helaas niet anders concluderen dat mensen daar onzin aangeleerd wordt!

Meten op afstand

Ook van afstand met behulp van plattegronden of foto’s kan ook heel nauwkeurg vastgesteld worden welke storingen er door de woning lopen.

Deze techniek heet ‘Mapdowsing’, wichelen op de kaart als vertaling. Dit heb ik tijdens mijn meesteropleidng geleerd.

Dit is wat ik toepas tijdens het onderzoek op afstand. Het voordeel van op foto’s van GoogleEarth onderzoeken is, dat je overzicht hebt en overal kunt meten, ook daar waar dat ter plekke niet kan.

De meerwaarde hiervan is niet te onderschatten, ik vind op deze manier duidelijk meer dan wat door anderen eerder ter plekke gevonden is.

Elektronische meetapparatuur

Inmiddels is er ook elektronische apparatuur die aardstralen meten kan, maar deze is nogal duur en onhandig groot. Ook worden er wel aardstralen gevonden door met elektronische apparaten bepaalde ionen te meten.

 
⇧ naar Paginamenu


 

Aardstralen verwijderen

Kunnen aardstralen verwijderd worden? In ieder geval kan de straling ervan verwijderd worden en dat is waar het om gaat.

Het is namelijke de afgegeven straling die de problemen veroorzaakt.

Deze straling kan verwijderd worden door het aanbrengen van neutralisaties.

Voor informatie over het neutraliseren van de tijdens een onderzoek gevonden wateraders en aardstralen, lees verder op: Neutraliseren van wateraders en aardstralen.

 
⇧ naar Paginamenu


 

Wetenschappelijk onderzoek

Er is in de loop van de historie veel onderzoek gedaan naar het fenomeen aardstralen.

In vroeger tijden was de kennis op dit gebied veel meer voorhanden, helaas is dit de laatste paar eeuwen bijna volledig verdwenen.

Echter, langzamerhand keert de interesse en de kennis weer terug. Modern onderzoek helpt daarbij.

1860

Rond 1860 begon het wetenschappelijk onderzoek naar aardstraling door de Engelse onderzoeker A. Haviland. Deze stelde vast dat in gebieden met kalk of krijtbodems minder mensen aan kanker stierven dan in gebieden met diepliggende kleilagen.

1910

In 1910 verscheen er een geschrift van Prof. Gockel, die zich met de straling uit de aarde bezighield en deze in verband bracht met ziekten.

1927

In 1927 onderzochten de artsen Winzer en Meizer in Stuttgart de samenhang tussen kankergevallen en plaatsen met geopatische belasting. Zij vonden dat de huizen van mensen met kanker overeenkwamen met geologische breuklijnen die door de stad lopen.

1929

In 1929 verscheen de baanbrekende studie van Freiherrn von Pohl die in het stadje Vilisiburg in Bayern een kaart opstelde van verschillende stoorzonen. Deze bleek volkomen overeen te komen met alle kankergevallen in het stadje!

Freiherrn von Pohl
Freiherrn von Pohl

In 1931 herhaalde Dr. Hagen in Stettin de onderzoeken van von Pohl en kwam tot dezelfde resultaten, namelijk dat alle gevallen van kanker samenvielen met sterkere geopathische zones.

De jaren dertig

In de jaren dertig van de vorige eeuw kende men de samenhang tussen aardstraling en ziekten. Zo is bekend dat de beroemde chirurg Professor Sauerbruch zijn geopereerde kankerpatiënten aanbevool, niet meer in het bed te gaan liggen waarin ze ziek geworden waren.

Van 1934 tot 1939 waren er talrijke onderzoeken in Duitsland en Frankrijk mbt. dit thema, o.a. Dr. Rambeau in Marburg, Ingenieur Cody in Le Havre en Dr. V. Brehmer.

Het thema aardstralen en kanker was in die periode meerdere keren thema op medische vakcongressen. De artsen waren toentertijd duidelijk breder gericht dan tegenwoordig.

Jaren vijftig

Grote verdiensten hebben de artsen dr. Ernst Hartmann en dr. Manfred Curry” en Dr. Aschdorff geleverd, die talrijke onderzoeken doorvoerden en overtuigend aantoonden, dat levende organismen onder invloed van geopathische zonen (aardstraling) anders reageren dan op neutrale plaatsen.

Dr. Hartmann
Dr. Hartmann

1988 en daarna

In 1988 werd door Prof. König in Wenen een grootst opgezette, door de overheid ondersteunde studie naar het thema geopathieen uitgevoerd, met als resultaat, dat vele lichaamsfuncties zich op belaste plaatsen veranderen, en verandert blijven, wanneer de betreffende persoon deze stoorzone niet verlaat!

In 1992 heeft Prof. Bergsmann een studie gepubliceerd die met vergelijkbare, significante resultaten kwam.

In 1992 heben dr. Rudolf Keßler en Andreas Kopschina een studie verricht met als thema; plaatsgbonden en technische straling als oorzaak van chronnisch therapieresistente ziekten.

Zie onderstaande links voor deze informatie op internet:

Het valt dus niet langer te ontkennen dat aardstralen een uitwerking op ons hebben, daarvoor liggen er inmiddels teveel wetenschappelijke bewijzen.

 
⇧ naar Paginamenu


 

error: Content is protected !!