Privacyverklaring Mareem

A) Mareem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, waardoor een duurzame en vertrouwde klantrelatie kan bestaan. Mareem stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Mareem houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens en de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacy beleid van Mareem wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen.

B) Mareem volgt de beginselen voor verwerking van persoonsgegevens, zoals deze in de wet zijn gesteld. Dit zijn:

    1) Rechtmatig, behoorlijk en transparant. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijk eisen.
    2) Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden: persoonsgegevens worden door Mareem uitsluitend verwerkt als dat volgens de wet is toegestaan.
    3) Niet langer dan noodzakelijk: Mareem verwerkt niet meer persoonsgegevens langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of nakoming van de overeenkomst die met u is gesloten. Als gegevens niet meer nodig zijn worden ze gecontroleerd verwijderd.
    4) Juist, actueel en vertrouwelijk: Mareem zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en controleert periodiek of de persoonsgegevens nog juist en betrouwbaar zijn.
    5) Passende technische en organisatorische beveiliging: Mareem heeft passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies en beschadiging of vernietiging en eist dat ook van betrokken organisaties zoals leveranciers.

C) Welke gegevens gebruikt Mareem? Mareem gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor relatiebeheer en communicatie worden contactgegevens verwerkt, zoals: naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Als daarnaast nog andere persoonsgegevens en overige vastleggingen plaatsvinden, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat Mareem deze gegevens bij u opvraagt.

D) Waarom gebruikt Mareem persoonsgegevens? Mareem heeft de persoonsgegevens nodig voor haar bedrijfsvoering. De wet stelt voorwaarden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Rechtmatigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dit is aan de orde als een van de grondslagen hiervoor van toepassing zijn. Dit is onder andere de uitvoering van een overeenkomst. Op basis van een overeenkomst levert Mareem een dienst en/of een product. Hiertoe zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor een goede uitwerking van de afgesloten overeenkomst.

E) Dienstverlening door derden. Mareem schakelt andere bedrijven in om haar dienstverlening correct en veilig te laten verlopen. Dit is voornamelijk de leverancier van software voor de vastlegging van het digitaal archief en het lopende cliëntenbestand met de daarin vastgelegde gegevens inzake de Mareem apparaten en diensten. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten, waarin de afspraken zijn vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw gegevens garanderen.

F) Verstrekking derden. Uw persoonsgegevens worden door Mareem nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

G) Uw rechten. De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven:
Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking voordat zij of haar persoonsgegevens worden verwerkt.
Als u denkt dat Mareem persoonsgegevens van u verwerkt kunt u vragen om inzage. Mareem geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking van waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.
Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die Mareem van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u Mareem vragen uw gegevens te wissen. Mareem zal dit verzoek uitvoeren tenzij er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. Mareem zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van de correctie.
U heeft altijd het recht om, vanwege een specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking en Mareem te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijv. wettelijke belemmeringen zijn, zal Mareem uw verzoek honoreren. Mareem zal het besluit aan u melden. Als u van uw recht gebruik wit maken, kunt u schriftelijk of via email een verzoek indienen.

H) Beveiliging. Mareem doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wel houden wij ons aan de wet een regelgeving, verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is. En als Mareem ze niet meer nodig heeft worden ze gecontroleerd verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de overeenkomst en de wettelijke bepalingen.

I) Inbreuk op beveiliging en klachten
Ondanks alle technische het organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk nooit volledig worden uitgesloten.

Als u meer wilt weten over uw rechten of als u klachten heeft kunt u die ook melden via email of schriftelijk. Het adres is Mareem, Lindenallee 21a, 49733 Haren (Ems), Duitsland, email marcel.overeem@mareem.com